غوغاسالاری مانع اصلاحات مدیریتی در سطوح شهرداری اهواز نشود
غوغاسالاری مانع اصلاحات مدیریتی در سطوح شهرداری اهواز نشود

بعد از آنکه علیرضا عالیپور سرپرست شهرداری اهواز، اقدام به برکناری یکی از مدیران ضعیف، فشل و بی تحرک شهرداری کرد، شاهد آن بودیم که برخی رسانه چی ها با سوء استفاده از کلمات مقدس به دنبال تداوم مدیریت این مدیر فشل و بی تحرک بودند. رسانه هایی که سوابق آنها نشان می دهد بیش […]

بعد از آنکه علیرضا عالیپور سرپرست شهرداری اهواز، اقدام به برکناری یکی از مدیران ضعیف، فشل و بی تحرک شهرداری کرد، شاهد آن بودیم که برخی رسانه چی ها با سوء استفاده از کلمات مقدس به دنبال تداوم مدیریت این مدیر فشل و بی تحرک بودند.

رسانه هایی که سوابق آنها نشان می دهد بیش از آن که دغدغه شهروندان را داشته باشند دغدغه های از جنس فاکتور دارند و با قلم زنی های غیر کارشناسی همواره مانع توسعه شاخص های شهری بوده اند.

بدون شک تغییر و تحول مدیریت در سطوح مختلف از اختیارات شهردار است و با غوغاسالاری رسانه ای نمی توان این حق را از شهردار گرفت و زندگی مردم را به ارتباطات گاها ناصواب گره زد.